Tomáš Škařupa

Diplomová práce

SIP server s pokročilými funkcemi

SIP Server with Advanced Features
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na zprovoznění SIP serveru na hardwaru s nízkými nároky na výpočetní výkon, zabezpečení serveru a stanovení výkonnostních limitů použitého hardwaru. V práci je popsán způsob konfigurace a instalace operačního systému OpenWrt pomocí tzv. křížové kompilace. Velká pozornost je věnována telefonní ústředně Asterisk a signalizačnímu protokolu SIP. Práce seznamuje čtenáře s XMPP serverem …více
Abstract:
This work focuses on how to get SIP server to work on hardware with lower requirements on computing power and server security; and setting performance limits of the used hardware. Moreover, it describes the ways how to configure and install operating system OpenWrt by the means of cross compilation. The biggest part is dedicated to Asterisk call center and signaling protocols SIP. Reader learns how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Lukáš Macura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie