Barbora Strnadlová

Disertační práce

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí

The Influence of the Thickness of the Thermal Insulation of Prefab’s Bottom Part on the Thermal and Moisture Characteristics of the Sub Peripheral Structures
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na problematiku vlivu tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí těchto částí staveb. Stavební disciplína Tepelná ochrana budov řeší tepelnou techniku stavebních objektů a jejich konstrukcí. Hlavní tepelné a vlhkostní vlastnosti a parametry konstrukcí jsou v současnosti udávány platnými …více
Abstract:
The dissertation is focused on the influence of the thickness of the thermal insulation of the prefabricated blocks of flat’s bottom part on the thermal and moisture characteristics of the sub peripheral structures these parts of buildings. Technical discipline called Thermal Protection of Buildings solves thermal technology of building objects and structures. At present main thermal and moisture properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 10. 2018
  • Vedoucí: Darja Kubečková
  • Oponent: Miloslav Novotný, Iveta Skotnicová, František Kulhánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava