Barbora Strnadlová

Doctoral thesis

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí

The Influence of the Thickness of the Thermal Insulation of Prefab’s Bottom Part on the Thermal and Moisture Characteristics of the Sub Peripheral Structures
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na problematiku vlivu tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí těchto částí staveb. Stavební disciplína Tepelná ochrana budov řeší tepelnou techniku stavebních objektů a jejich konstrukcí. Hlavní tepelné a vlhkostní vlastnosti a parametry konstrukcí jsou v současnosti udávány platnými …more
Abstract:
The dissertation is focused on the influence of the thickness of the thermal insulation of the prefabricated blocks of flat’s bottom part on the thermal and moisture characteristics of the sub peripheral structures these parts of buildings. Technical discipline called Thermal Protection of Buildings solves thermal technology of building objects and structures. At present main thermal and moisture properties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 10. 2018
  • Supervisor: Darja Kubečková
  • Reader: Miloslav Novotný, Iveta Skotnicová, František Kulhánek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava