Theses 

Tax systems in EAEU region: tax harmonisation, tax competition? – Vladimir Tiutiuriukov, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie (angl.)

Vladimir Tiutiuriukov, Ph.D.

Disertační práce

Tax systems in EAEU region: tax harmonisation, tax competition?

Tax systems in EAEU region: tax harmonisation, tax competition?

Anotace: Tato disertační práce se zabývá otázkami harmonizace a konkurence daňových systémů Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Ruska, které jsou členskými zeměmi Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Tyto země se důsledně zaměřily na ekonomickou spolupráci v rámci několika regionálních bloků. Společný trh, nejvyšší typ ekonomické kooperace, žádá odstranění překážek v realizaci ekonomických svobod, včetně všeobecně uznávaných principů výběru nepřímých daní. Různé režimy přímého zdanění však mohou lépe ovlivnit rozhodnutí investorů než ryze ekonomické faktory – což znamená vznik daňové konkurence. Cílem disertační práce je hodnocení interakce daňových systémů vybraných zemí a určení, zda tyto země spolupracují nebo si konkurují v daňových věcech. Práce obsahuje věcnou analýzu daňových programů a zákonů a ekonomickou analýzu rozvoje daňových systémů na základě atraktivity přímých zahraničních investic (které jsou hlavní cenou dnešní daňové konkurence). Snahou autora bylo vytvořit komplexní komparativní analýzu základních prvků daňových systémů v průběhu jejich vývoje, a rovněž i hodnocení jejich úspěchů v přitažlivosti pro investice. Tato disertační práce se dělí do pěti samostatných kapitol, které obsahují metodologii výzkumu, přehled teoretických a empirických studií, přehled o ekonomickém vývoji zemí EAHU, analýzu faktů a trendů daňových politik a daňových systémů jednotlivých zemí EAHU. V závěru práce jsou pak shrnuty výsledky a doporučení pro praxi na základě provedené analýzy.

Abstract: This dissertation focuses on the issues of harmonisation and competition of the tax systems of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Russia, which consistently aim at economic cooperation within a framework of several regional blocs. A common market, an ultimate form of economic cooperation, requires elimination of obstacles for economic freedoms, which include commonly acceptable principles of indirect taxation. However, different regimes of direct taxation may result in tax factors affecting business decisions, rather than purely economic ones – in which cases there arises tax competition. The objective of the dissertation is to assess the interaction of tax systems of the selected countries and determine, whether the respective countries cooperate or compete in tax matters. This requires factual analysis of tax policies and regulations and economic analysis of achievements of tax policies – namely, the success in attraction of foreign direct investments (which are ultimate prize in modern tax competition). The author aimed at comprehensive comparative analysis of the main features of the tax systems in their development, as well as at assessment of their success in attraction of investments. This dissertation consists of five chapters, covering methodological approach of the study, review of theoretic and empirical studies, review of economic background of the selected countries, analysis of facts and trends in tax policies and tax systems of EAEU Member States. It results in conclusions and policy recommendations based on the analysis outcomes.

Keywords: Daňe, daňová harmonizace, daňová konkurence, daňová politika, Eurazijská ekonomická unie, Taxes, tax harmonisation, tax competition, tax policies, Eurasian Economic Union

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., prof. Ing. Marta Orviská, PhD., doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz