Theses 

Odpovědnost za vady v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo – Bc. Viktor Diršmid

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Viktor Diršmid

Bakalářská práce

Odpovědnost za vady v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo

Liability for Defects on the Basis of Purchase Contract and Contract for Work

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá porušením smlouvy, konkrétně pak aspekty vadného plnění a související odpovědnosti za vady. Jelikož je tento jev v obchodních vztazích velmi častý, zaměřil jsem se v této práci na legislativní úpravu tohoto jevu doplněnou judikaturou soudů. Nejprve práce rozebírá právní úpravu smluv jako takových uzavíraných v obchodní praxi a dále pak obecnou úpravu odpovědnosti za vady. Konkrétní části této práce jsou pak věnovány odpovědnosti za vady z kupní smlouvy a smlouvy o dílo, Hlavní kapitola práce je pak rozdělena do podkapitol popisujících vady a vadné plnění obecně, práva z vadného plnění, uplatnění těchto práv a další důsledky vadného plnění na uzavřenou smlouvu. Práce je koncipována za účelem shrnutí platné právní úpravy, doplněná ustálenou judikaturou obecných soudů.

Abstract: This Bachelor's thesis deals with breach of contract, specifically with aspects of defective performance of the contract and associated liability for defects. This phenomenon is very common in business relations, so in the thesis I focused on the legislation in the Civil Code supplemented with jurisprudence. At first thesis analyzes the legislation of contracts concluded in business and further the liability for defects in general. Specific parts of this thesis are devoted to liability for defects of the purchase agreement and the contract for work. The main part of the thesis is divided into subchapter describing the defects generally, a specification of rights of defective performance, exercice of those rights and other consequences of defective performance on the primary contract. Thesis is conceived as an overview of current legislation, supplemented with settled jurisdiction of courts.

Klíčová slova: Odpovědnost za vady, nový občanský zákoník, kupní smlouva, smlouva o dílo, porušení smlouvy, vadné plnění / Liability for Defects, New Civil Code, Purchase Contract, Contract for Work, Breach of Contract, Defective Performance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz