Bc. Lubomír Pala

Bakalářská práce

Vybrané aspekty harmonizace daní v Evropské unii pro oblast daně z přidané hodnoty

Selected aspects of tax harmonization in the European Union for the area value added tax
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vývoji harmonizace daní v oblasti nepřímých daní, kon-krétně pak v oblasti daně z přidané hodnoty. Metodou srovnání pak analyzuje dosaže-nou shodu mezi právní úpravou nadnárodní a právní úpravou vybraných členských zemí EU. Na konkrétních příkladech pak práce zkoumá otázky řešené na úrovni evropské le-gislativy dispozitivně, mj. na příkladu nárokování kráceného odpočtu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of the tax harmonisation in the field of indirect taxes, namely in the area of value added tax. The comparison method then ana-lyzes the achieved consistency between the transnational legal regulation and legal regu-lation of chosen EU member states. On specific examples, the thesis examines the issues at the level of European legislation non-mandatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta