Theses 

Ideology versus Compromise in the European Parliament – Bc. Vladimíra Briestenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vladimíra Briestenská

Bakalářská práce

Ideology versus Compromise in the European Parliament

Ideology versus Compromise in the European Parliament

Anotace: Európsky parlament sa v súčasnej dobe čoraz častejšie stáva predmetom odborných akademických výskumov. Táto práca sa zaoberá otázkou politickej klímy v rámci Európskeho Parlamentu, ktorá reflektuje charakter spolupráce medzi Európskymi politickými skupinami. Kladie si za cieľ zistiť, ako túto problematiku vnímajú poslanci Európskeho parlamentu, a ktorý z konceptov – konflikt politických ideológií EPS verzus konsenzus a kompromisné riešenia, vnímajú v tejto súvislosti ako dominujúci. Práca aplikuje metodiku ‘bridge-building’, keď vychádza z kombinácie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Ambíciou je ponúknuť nový náhľad na problematiku cez analýzu štruktúrovaných dotazníkov a pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými a súčasnými europoslancami a konfrontovať tak závery doterajších štúdií vychádzajúcich primárne zo štatistických údajov z hlasovaní (forma tzv. Roll-Call Votes) v Parlamente. Konkrétna prípadová štúdia zvolená pre túto prácu je porovnanie procesov formovania koalícií medzi EPS v rámci 4. funkčného obdobia (1994-1999) a 6. funkčného obdobia (2004-2009) Európskeho parlamentu.

Abstract: The European Parliament has recently become a subject of several academic researches. This paper addresses the issue of political climate within the European Parliament, reflecting the nature of internal cooperation between the European Political Groups. The main aim is to identify the position of the Members of the European Parliament on this matter and to recognize which of the two concepts – the ideological conflict versus consensus and compromises, predominates through the political cooperation of EPGs from their point of view. Regarding the methodological approach, the method of 'bridge-building', deriving from a combination of quantitative and qualitative research, is applied. The ambition of the thesis is to provide a new approach and contribution to this specific study area through analysis of structured questionnaires and semi-structured interviews with the former and current MEPs and in that way to confront the conclusions of previous academic researches based primarily on the quantitative datasets (Roll-Call Votes). Specific case-study selected for this thesis is comparison of the coalition formation processes within the 4th parliamentary term (1994-1999) together with the 6th parliamentary term (2004-2009).

Keywords: European Union, European Parliament, European Political Groups, Members of the European Parliament, Grand Coalition, Ideological conflict, Coalition formation process, Roll-Call Votes, Methodological "Bridge-building" Európska únia, Európsky parlament, Európske politické skupiny, Poslanci Európskeho parlamentu, Veľká koalícia, Ideologický konflikt, Proces formovania koalície, Metodologický koncept "Bridge-building"

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz