Ing. Ivana Vaněčková

Diplomová práce

Ekonomické přínosy turistického produktu - Moravské vinařské stezky (na příkladě vybraného regionu)

The economic benefits of tourism product - Moravian wine trails (on example selected region)
Anotace:
Práce se zabývá významem cykloturistiky pro společnost, obecnými údaji o cykloturistice a vybranými programy a projekty cyklistické dopravy. Cílem této diplomové práce je vyhodnocení ekonomických přínosů Moravských vinařských stezek pro rozvoj lokální a regionální ekonomiky. Dílčím cílem vedoucím k naplnění tohoto je zpracování analýzy dotazníkového šetření, které se zaměřuje na identifikaci respondenta …více
Abstract:
The thesis concentrates on importance of cycling tourism, general information about cycling and selected programs and projects of cycling. The aim of this thesis is to evaluate the economic benefits of Moravian wine trails for the development of local and regional economy. A partial aim of leading to the fulfillment this main aim is the analysis of research to identify the respondent and the structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta