Bc. Nikolas Bodnár

Diplomová práce

Podmínky výskytu říčního dřeva v říční síti severní části Hornomoravského úvalu

Conditions of large wood occurrence in the river network of the northern part of Hornomoravský úval Basin
Anotace:
Tato práce mapuje množství a parametry říčního dřeva ve vybraných úsecích říční sítě v povodí Moravy a porovnává množství říčního dřeva nalezené ve dvou úsecích řeky Moravy, na leteckých snímcích a v terénu. Hranice širšího zájmového území jsou dány úsekem řeky Moravy a povodími všech přítoků, které do ní v tomto úseku zaúsťují. Zájmový úsek Moravy začíná jezem Řimice a končí soutokem Moravy s Mlýnským …více
Abstract:
This diploma thesis maps the amount and parameters of large wood in selected reaches of channel network in the Morava basin and compares the amount of large wood found on aerial images and in the field. The boundaries of the wider area of interest are given by the section of the Morava River and by the catchments of all the tributaries that enter into this river in this section. The studied section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta