Zdeněk Schee

Bakalářská práce

Tepelné čerpadlo

Heat Pump
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla pro výtápění a přípravu teplé užitkové vody rodinného domu. V první teoretické části (druhá až sedmá kapitola) jsou popsány principy fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy v oblasti zdrojů nízkopotencionálního tepla. Osmá a devátá kapitola se zabývá tepelnými ztrátami a tepelnými potřebami rodinného domu. V desáté …více
Abstract:
Presented bachelor thesis is concerned with design of the heat pump suitable for heating and preparing warm process water of the family house. In the first theoretical part (chapters 2-7) principles of the heat pump functioning are described. Further, basic terms in the area of the low-potential heat sources are explained. Chapters 8 and 9 are concerned with heat losses and heat requirements of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Oto Pumprla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava