Theses 

Social Media- A New Instrument to Influence Brand Value – Evelina Sizikova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Evelina Sizikova

Diplomová práce

Social Media- A New Instrument to Influence Brand Value

Social Media as a New Instrument to Influence Brand Value

Anotace: S rostoucí síle internetu a především sociálních médií, která zahrnuje různá společenství, blogy, portály, atd., v současné době hodnotu značky, - jeho tvorba a řízení, není v rukou společností, ale už se přesouvá na spotřebitele. Jedním z cílů této práce je zkoumat a pokusit se dokázat existenci sociální média vliv na hodnotu značky. Dalším cílem je představit jiný pohled na hodnoty značky v souvislosti s internetem a vzestupem vlivu sociálních médií je v myslích spotřebitelů. Pro účely tohoto výzkumu termíny hodnotu značky a hodnota značky by nést stejné významy. Moje teorie, které bych rád představil, byl půjčil si od biologie a fyziky, a to z šetření Pavlov studie a jeho podmíněný reflex teorie a část fyziky je založena na rozptylu světla teorie, která byla poprvé zavedena, jak víme, u Isaaka Newtona. Troufám si tvrdit, že v současné době vytvoření hodnoty značky v myslích spotřebitelů funguje stejným způsobem. Když někdo, muž či žena, slyší značku, obrázek a pocit, ať už pozitivní či negativní je okamžitě vytvořena v lidské mysli z osobní zkušenosti s touto značkou. Pokud ne, pak je značka neznámá, čímž bychom se musíme spolehnout na předpokladu, stanoviska, která byla dříve obvykle předal nám příbuzní rodiny a blízkých přátel, zatímco v poslední době, i naší rostoucí virtuální komunity. Na začátku práce, uvedu teoretické zázemí a údaje o World Wide Web médií a sociální, následuje stručný popis některých stávajících modelů značky akcií, poté zavádí svou vlastní vizi o významných složek hodnoty značky, na vypracování Tato teorie s pomocí příslušných případových studií a výzkumů. Hodnoty značky je obecně definována jako "značky moci odvozené z dobré vůle a jméno uznání, že získal v průběhu času, což znamená vyšší objem prodeje a vyšší ziskové marže proti konkurenčních značek". Dále ve třetí kapitole jsem se sejde více o definice hodnoty značky / hodnota mohli navrhnout upravený jeden, jehož součástí bude podrobně zabývali ve stejné kapitole. Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat existenci závislosti mezi sociálními médii a hodnotu značky. Druhým cílem je posoudit, zda dopad je pozitivní nebo negativní nebo je směs obou.

Abstract: With the rising power of Internet and especially social media which includes different communities, blogs, portals(1) , etc., nowadays brand value, - its creation and control, is not in the hands of the companies anymore, but is shifted to the consumers. One aim of this paper is to investigate and try to prove the existence of social media influence on brand value. Another goal is to introduce a different vision of brand value in connection with Internet and the rise of social media's influence on consumer's minds. For the purpose of this research the terms brand value and brand equity would bear equal meanings. My theory, which I would like to introduce, was borrowed from biology and physics, namely from I.P. Pavlov's studies and his conditioned reflex theory(2) and the physics part is based on the dispersion of light theory which was first introduced, as we know, by Isaak Newton(3). I dare to say, that nowadays creation of brand value in consumer minds works the same way. When someone, man or woman, hears a brand name, a picture and a feeling, either positive or negative is immediately formed in the person's mind from personal experience with this brand. If not, then the brand is an unfamiliar one, thus we have to rely on a provided opinion, which was previously usually conveyed to us by family, relatives and close friends while recently, also by our growing virtual community. At the beginning of the thesis, I will present the theoretical background and data on World Wide Web and social media, followed by a concise description of some of the existing brand equity models, afterwards introducing my own vision on significant brand value components, elaborating on this theory with the help of relevant case studies and researches. Brand equity has generally been defined as "a brand's power derived from the goodwill and name recognition that it has earned over time, which translates into higher sales volume and higher profit margins against competing brands"(4). Further on in the second chapter I will bring together more definitions on brand equity/value to be able to propose a modified one, components of which will be discussed thoroughly in the same chapter. The main goal of my Master Thesis is to analyze the existence of a dependency between social media and brand value. A second goal is to assess whether the impact is a positive or a negative one or is a mixture of both.

Klíčová slova: brand value, brand management, soft values, social media, brands on the Internet, Brand equity

Keywords: brand management, soft values, brand value, brands on the Internet, Brand equity, social media

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Martin Jurek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33864

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz