Petra Babinská

Bakalářská práce

Bezbariérové užívání občanské vybavenosti v Olomouci

Barrier-free use of civic amenities in Olomouc
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání staveb občanského vybavení v Olomouci. Za tímto účelem bude proveden průzkum vybraných objektů s rozborem současného stavu a návrhem řešení na odstranění bariér s akceptováním zásad Národního rozvojového programu mobility pro všechny a příslušných právních předpisů a ve vztahu požadavků kapitoly Správa a údržba budov. Součástí práce …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about problems of barrier-free use of civic amenities in Olomouc. To this intention will made survey of selected objects with an analysis of the actual situation and design a solution to remove barriers with the acceptance of the principles of the National Development Programme for mobility and all relevant legislations and related requirements of maintenance of buildings. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Renata Zdařilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava