Bc. Barbora Klenová

Bakalářská práce

Islám-reálná hrozba nebo jen strach z neznámého?

Islam- real threat or just fear of the unknown?
Anotace:
Cílem této práce je popsat působení islámu jako specifického kulturního a náboženského směru pomocí analýzy vybraných teorií v odborné literatuře. Dílčím cílem je pak zakotvení této problematiky do souvislostí, konkrétně popisem vzniku a vývoje tohoto náboženského a kulturního směru u nás i ve světě. Součástí je také zachycení hlavních pilířů této víry a dále pak deskripce a objasnění novodobých témat …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to describe an influence of Islam as a specific cultural and religious stream by analysing selected theories in scientific literature. Than the partial goal is to bring this problem into a context, specifically by describing history development of religious and cultural direction in our country and in the world as well. Thesis also includes the capture of the main pillars …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta