Martin Čech

Diplomová práce

Návrh na dotěžení výhradního ložiska žuly v dobývacím prostoru Ořechov včetně návrhu rekultivace lomu - studie

Proposal for finishing the mining operation of a reserved granite deposit in mining area Orechov including design the quarry reclamation - study
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh dotěžení výhradního ložiska žuly v dobývacím prostoru Ořechov . Úvodní část se zabývá přiblížením základní charakteristiky ložiska včetně petrografických a hydrogeologických poměrů. V další části této práce navrhuji postup dotěžení ložiska na kótu 508 m.n.m.. Závěrečná část se zabývá sanací a rekultivací těžbou dotčeného území a posouzením vlivů záměru na životní …více
Abstract:
This thesis focuses on the design of extraction of reserved granite deposit in the mining area Ořechov. The introduction of the study deals with the approach on the basic characteristics of the deposit including petrographic characteristics and hydrogeological conditions. In the next part of this work I suggest a procedure of extraction of the deposit to a spot height of 508 meters above sea level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Milan Kubica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.