Theses 

Fyzická zátěž porodních asistentek Nemocnice Boskovice – Bc. Karin Hartlová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karin Hartlová, DiS.

Bakalářská práce

Fyzická zátěž porodních asistentek Nemocnice Boskovice

Physical strain in midwife profession at Hospital Boskovice

Anotace: Bakalářská práce se zabývá fyzickou zátěží porodních asistentek na gynekologickoporodnickém úseku Nemocnice Boskovice. V teoretické části je zmíněna problematika práce porodní asistentky a její specifika, je zde zmíněno sledování a měření fyzické zátěže, škola zad či kinestetika jako vhodné způsoby prevence fyzického přetížení pohybového aparátu. V praktické části jsem zjišťovala, jak fyzickou zátěž v práci vnímají samotné porodní asistentky. Zaměřila jsem se na to, zda na sobě porodní asistentky pociťují nějaké důsledky fyzické zátěže a zda vědí, jak správně manipulovat s imobilním pacientem. Posuzovala jsem také míru zátěže dle standardizovaného dotazníku-Baeckeho indexu pracovní aktivity. Respondenti byli rozděleni na tři skupiny, které jsem poté srovnávala. Výsledky jsem zpracovala do tabulek a grafů, které ukazují, že svoji práci považuje za náročnou 74,2 % dotázaných porodních asistentek.

Abstract: This thesis deals with physical strain midwives section of Gynaecology and Obstetrics in Hospital Boskovice . The theoretical part of the problems of the work of midwives and its specifics, , there is mention of monitoring and measuring of workload physical, "back school" or kinaesthetic appropriate ways to prevent physical overload the musculoskeletal system. In the practical part, I examined how physical strain at work perceive themselves midwife. I focused on it whether wearing a midwife felt some effects of physical activity and whether they know how to properly manipulate the immobile patient. I also assessed the degree of load according to a standardized questionnaire-Baeckeho index aktivity work. Respondents were divided into three groups which I then compared. The results are presented in tables and graphs, which show that find their work challenging 74.2 % of respondents midwives.

Klíčová slova: porodní asistentka, fyzická zátěž, měření fyzické zátěže, škola zad, kinestetika, midwife, physical strain, measurement of physical activity, back school, kinaesthetic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:03, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz