Theses 

Revitalizace řeky Ostravice. – Kateřina Králová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Kateřina Králová

Bachelor's thesis

Revitalizace řeky Ostravice.

Revitalization of the river Ostravice

Abstract: Předložená práce pojednává o Projektu Statutárního města Ostravy „Revitalizace řeky Ostravice.“ V první části se obecně zabývá úpravami, revitalizacemi a renaturacemi toků, jakožto možnosti navrácení jeho přírodního charakteru, s návazností na příslušnou legislativu. Druhá část popisuje základní charakteristiky daného území, druhy znečištění a kvalitu vody v řece. Jsou zde také rozebrány jednotlivé investiční záměry projektu, popsány jejich účely a stručný nástin jejich finálního vzhledu. V poslední části se práce zabývá možným imisním zatížení při práci v korytě toku a jeho okolí, a také způsobem naložení s odtěženými sedimenty a jejich dekontaminací.

Abstract: This presented thesis deals about the project of the City of Ostrava "Revitalization of the Ostravice River." The first part deals with general adjustments, revitalization and restoring streams, as the possibility of restoration of its natural character, with links to relevant legislation. The second part describes the basic characteristics of the area, types of pollution and water quality in the river. They also discussed the different investment objectives of the project, describe their purpose and short outline of their final appearance. The last part deals with possible load of immissions during work in the flow trough and its surroundings, and the manner of disposition of minning sediments and their decontamination.

Keywords: revitalizace, vodní tok, řeka Ostravice, projekt SMO, sedimenty

Keywords: revitalization, river (flow, stream), Ostravice river, project of the City of Ostrava, sediments

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Hana Škrobánková
  • Reader: Martina Drozdová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 05:54, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz