Theses 

Analýza bankovní etiky v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a její racionalizace – Bc. Martin Vidimský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martin Vidimský

Diplomová práce

Analýza bankovní etiky v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a její racionalizace

Banking Ethics Analysis within UniCredit Bank Czech Republic, a.s. and its Rationalization

Anotace: Hlavním cílem mé diplomové práce s názvem „Analýza bankovní etiky v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a její racionalizace“ bylo zpracovat teoretické poznatky o etice, objasnit aplikaci etiky v bankovnictví a analyzovat etické chování ve vybrané bance včetně uvedení návrhů vedoucích k racionalizaci. První část je věnována teoretickým východiskům etiky, zejména pak aplikaci etiky v bankovnictví, kde jsem se zaměřil na etický rozhodovací proces, etické aspekty řízení a správy bank, manažerskou etiku a faktory ovlivňující etické jednání. Součástí této části je také charakteristika etických kodexů, které se na oblast podnikání v bankovnictví vztahují. V praktické části této práce charakterizuji banku UniCredit Bank, uvedu bližší nástin pracovní náplně bankéřů a rozeberu aplikaci etických zásad banky prostřednictvím interních předpisů. Dále pak analyzuji, zda u bankéřů zkoumané společnosti dochází k neetickému jednání. K tomuto cíli zformuluji hypotézy, jejichž platnost budu ověřovat. Potřebná data získám na základě výzkumného šetření, k němuž využiji metodu dotazníku. Závěrem navrhnu případná opatření a doporučení, která budou směřovat k eliminaci neetického chování pracovníků ve zvolené bance a napomohou k zefektivnění stávajícího stavu.

Abstract: The main object of my thesis „The banking ethics analysis within UniCredit Bank Czech Republic, a.s. and its rationalization“ was to compile knowledge about ethics, clarify the application of ethics in banking, following with the research of occurance unethical behavior in UniCredit Bank and suggestions how to rationalize it. My thesis is divided into several separated parts. The first part is the theory of ethics, primarily banking ethics definition, ethical decision-making process, ethical aspekt of corporate governance of banks, business ethics and factor influencing ethical behavior. Characteristics of ethical codes avoiding also take place in part one. The second practical part contents UniCredit Bank characteristic and description of banker profession. Application of ethical principles through the bank´s internal regulations avoiding also take place in part one. The most important chapter is my analysis of unethical behavior occurance in the company. I builded up hypothesis and I verified them afterwards. A questionnare has been used as a research technique. The reader will find suggestions and advices for the unethical behavior elimination in UniCredit Bank at the end.

Klíčová slova: Analýza, etika, bankovní etika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kappl, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 19:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz