Petra Šoupalová

Diplomová práce

DOMINO efekt v chemickém průmyslu

DOMINO effect in the chemical industry
Anotace:
ŠOUPALOVÁ, P. Domino efekt v chemickém průmyslu. Ostrava: VŠB – TUO, 2018. Diplomová práce se zabývá shrnutím důležitých informací o řešení domino efektu v chemickém průmyslu a návrhem opatření. Je uvedena legislativa potřebná k řešení domino efektu, především požadavky SEVESO direktivy a zákona o prevenci závažných havárií. Je rozebrána analýza příčin vzniku domino efektu, především působením přetlaku …více
Abstract:
ŠOUPALOVÁ, P. Domino effect in the chemical industry. Ostrava: VŠB – TUO, 2018. This thesis deals with a summary of important information on the solution of the domino effect in the chemical industry and the proposal of measures. The legislation needed to solve the domino effect, especially the requirements of the SEVESO directive and the law on the prevention of major accidents, is presented. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Ivana Tureková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava