Theses 

Analýza a zhodnocení procesu adaptace zaměstnanců v malé organizaci – Bc. Markéta Chrástková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Bc. Markéta Chrástková

Diplomová práce

Analýza a zhodnocení procesu adaptace zaměstnanců v malé organizaci

Analysis and Evaluation of Employee Adaptation Process in a Small Organization

Anotace: Diplomová práce „Analýza a zhodnocení procesu adaptace zaměstnanců v malé organizaci“ se zabývá procesem adaptace nových zaměstnanců v malém podniku M. Cílem práce je zjistit, co při sociální a pracovní adaptaci napomáhá nebo naopak zabraňuje dosahování organizací stanovených cílů. Práce má upozornit na důležitost adaptačního procesu a jeho nastavení, vzhledem k tomu, aby byla malá firma schopna dosahovat svých zamýšlených cílů. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu adaptace, její cíle, formální a neformální nastavení, rozdělení oblastí, aktéry, fáze, nástroje, přínosy, hodnocení, organizační cíle a také popsání specifik adaptačního procesu v malých podnicích. V metodologické části jsou uvedeny výzkumné otázky a jejich operacionalizace, techniky sběru dat, soubor respondentů a jeho výběr, etické aspekty výzkumu a také jeho možné limity. Empirická část je pak věnována analýze a intepretaci získaných poznatků. V samotném závěru práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka a zároveň jsou uvedena doporučení pro malý podnik M.

Abstract: The thesis “Analysis and Evaluation of Employee Adaptation Process in a Small Organization” deals with the adaptation process of new employees in a small company M. The aim of this thesis is to find out what in the process of social and work adaptation supports or obstructs achieving the goals set by organization. The thesis is intended to highlight the importance of adaptation process and its settings, given that the small company could be able to achieve its intended goals. The theoretical part of the thesis is focused on defining the concept of adaptation, its goals, formal and informal settings, fields, participants, stages, tools, benefits, evaluation, organizational goals and also describing the specifics of the adaptation process in small companies. The methodology part lists the research questions and their operationalization, data collection techniques, the set of respondents and their selection, ethical aspects of research and its possible limits. The empirical part is devoted to the analysis and interpretation of the findings. The thesis is concluded by answering the main research question and stating recommendations for the small company M.

Klíčová slova: adaptace, adaptační proces, malý podnik, noví zaměstnanci, organizační cíle, adaptační nástroje, pracovní adaptace, sociální adaptace, adaptace na organizační kulturu, adaptation, adaptation process, small company, new employees, organizational goals, adaptation tools, work adaptation, social adaptation, adaptation to organizational culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz