Milan AMBRŮŽEK

Bakalářská práce

Volební geografie České republiky: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013.

Election geography of the Czech Republic: Election into parliamentary house of Czech Republic in year 2013.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza volebních výsledků do PS PČR v roce 2013 a jejich porovnání s výsledky voleb v roce 2010. Z hlediska struktury je práce členěna do 5 částí. Úvodní, teoretická, metodologická, analytická a závěrečná část. V úvodní části je detailněji popsán obsah práce a její cíl. Teoretická část charakterizuje volební systém České republiky a volební geografii jakožto vědní obor …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an analysis of electoral results to the Parliament of the Czech Republic in 2013 and their comparison with those in 2010. Concerning the structure of this thesis, it is divided into 5 parts: Introduction, Theory, Methodology, Analysis and Conclusion. The Introduction presents the content of the thesis and its main aim. The Theoretical part describes the electoral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBRŮŽEK, Milan. Volební geografie České republiky: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta