Milan AMBRŮŽEK

Bachelor's thesis

Volební geografie České republiky: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013.

Election geography of the Czech Republic: Election into parliamentary house of Czech Republic in year 2013.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza volebních výsledků do PS PČR v roce 2013 a jejich porovnání s výsledky voleb v roce 2010. Z hlediska struktury je práce členěna do 5 částí. Úvodní, teoretická, metodologická, analytická a závěrečná část. V úvodní části je detailněji popsán obsah práce a její cíl. Teoretická část charakterizuje volební systém České republiky a volební geografii jakožto vědní obor …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an analysis of electoral results to the Parliament of the Czech Republic in 2013 and their comparison with those in 2010. Concerning the structure of this thesis, it is divided into 5 parts: Introduction, Theory, Methodology, Analysis and Conclusion. The Introduction presents the content of the thesis and its main aim. The Theoretical part describes the electoral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

AMBRŮŽEK, Milan. Volební geografie České republiky: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta