Theses 

Sebepojetí a percipovaný způsob výchovy v rodině u dětí v mladším školním období s ohledem na zaměřenost školní výuky – Mgr. Lenka Cásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lenka Cásková

Diplomová práce

Sebepojetí a percipovaný způsob výchovy v rodině u dětí v mladším školním období s ohledem na zaměřenost školní výuky

Self-concept and the perceived manner of upbringing in a family within children of younger pupilage period with regards to the specialization of school education

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na sebepojetí a percipovaný způsob výchovy v rodině u dětí v mladším školním období s ohledem na zaměřenost školní výuky. Výzkumný vzorek byl tvořen 220 žáky 4. a 5. tříd, které byly rozděleny na sportovní a běžné. Všichni žáci vyplnili Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let (Čáp, Čechová, Boschek, 2000) a škálu Jaký/á jsem z Dotazníku vnímání sebe sama pro děti (Harter, 1985). Výsledky výzkumu neprokázaly žádné významné rozdíly v úrovni sebehodnocení jednotlivých složek sebepojetí mezi chlapci a dívkami, ani mezi dětmi sportovních a běžných tříd. Také rozdíly ve výchovném řízení v rodině v závislosti na zaměřenosti školní výuky dětí se nepotvrdily. Na úroveň sebehodnocení dítěte se prokázal vliv emočního vztahu k dítěti v plném rozsahu, vliv výchovného řízení rodičů pouze částečně.

Abstract: The thesis focuses on the self-concept and the perceived manner of upbringing in a family within children of younger pupilage period with regards to the specialization of school education. The research sample was implemented by 220 pupils in classes 4 and 5, which were divided into sports and common classes. All pupils filled in Questionnaire of Styles of Upbringing for Children aged 8 to 12 (Čáp, Čechová, Boschek, 2000) and the scale of How Do I Consider Myself? in the Self-Perception Profile for Children (Harter, 1985). The results of the research did not prove any significant differences in levels of self-esteem of the particular components in self-concept between boys and girls, neither between children of sports and common classes. Simultaneously, differences in formative governing in family, in relation to specialization of school education, were not confirmed. Influence of emotional relationship towards a child on level of self-esteem has been proved in its full extent, while influence of formative governing by parents has been proved only partly.

Klíčová slova: sebepojetí, sebehodnocení, výchova v rodině, způsob výchovy, emoční vztah, výchovné řízení, mladší školní období, sportovní a běžná třída, self-concept, self-esteem, family upbringing, manner of upbringing, emotional relationship, formative governing, younger pupilage period, sports and common class

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz