Miroslava Vystrčilová

Bakalářská práce

Nebezpečné látky vznikající při 3D tisku

Hazardous substances occurring during 3D printing
Anotace:
VYSTRČILOVÁ, Miroslava. Nebezpečné látky vznikající při 3D tisku. Ostrava, 2020. 57 stran. Bakalářská práce. VŠB -TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou plynných zplodin, které se tvoří při 3D tisku, z vybraných tiskových filamentů za pomocí infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací NICOLET iS10. V teoretické části této práce je popsáno, co je …více
Abstract:
VYSTRČILOVÁ, Miroslava. Dangerous substances arising from 3D printing. Ostrava, 2020. 57 pages. Bachelor thesis. VŠB -TUO, Faculty of Safety Engineering. This bachelor thesis deals with the analysis of gaseous products which are created in 3D printing. It comes from selected printing filaments using an infrared spectrometer with Fourier transform NICOLET iS10. The theory part of the work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Michaela Skřížovská
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava