Theses 

Komunikace s romským pacientem z pohledu studentů zdravotnických oborů – Bc. Eva KOVÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva KOVÁŘOVÁ

Diplomová práce

Komunikace s romským pacientem z pohledu studentů zdravotnických oborů

Communication with roman patient terms of students of health care branches

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na komunikaci studentů zdravotnických oborů s pacienty romského etnika. Teoretická část popisuje kulturu romského etnika, historii, způsob ţivota a zvláštnosti psychiky Romů. Práce nás téţ seznamuje s teorií komunikace, nejen v rovině obecné, ale přibliţuje také specifika komunikace interkulturní, komunikace ve zdravotnictví a odlišnosti komunikace Romů. V části praktické jsou předloţeny výsledy dotazníkového šetření mapující znalosti studentů o romské kultuře, jejich názory a postoje k romskému etniku a zkušenosti získané během výkonu odborné ošetřovatelské praxe.

Abstract: This thesis (diploma work) is focusing to communication students of medics branches with patients from gipsy ethnicity. Teroretical part describe culture of gipsy ethnicity, history, life style and psychological peculiarity. The thesis also introduces with theory of communication not only in common level, but focus specifics interculture communication, communication in medics and differences gipsy?s communication. In practical part are present results of questionnaire survey mapping knowledge of students about gipsy culture, their opinions and position to gipsy ethnicity and experince learned during nursing practice.

Klíčová slova: Romové, multikulturní komunikace, multikulturní ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, zdravotnictví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
  • Identifikátor: 114499

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Eva. Komunikace s romským pacientem z pohledu studentů zdravotnických oborů. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz