Martin Heidrich

Diplomová práce

Aplikace reálných opcí v kombinaci s teorií her

Real option application in combination with the game theory
Anotace:
Diplomová práca je zameraná na investičné rozhodovanie v koncepcii teórie hier ocenené metodikou reálnych opcií. V úvodnej časti je popísaná problematika teórie hier spolu s rozdelením hier a algoritmami hľadania rovnovážnych stratégií. Druhá časť je venovaná reálnym opciám ako flexibilnému nástroju riadenia a oceňovania investičných zámerov. Je v nej priblížený diskrétny binomický model ocenenia pomocou …více
Abstract:
This thesis focuses on investment decisionmaking in a game theory conception. Game theory problems, together with division of games and algorithms that seeks the equilibrium of strategies are described in the introductory part of this work. The second part is devoted to the real option as a flexible tool of controlling and valuation of investments. The thesis also covers discrete binomial model of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance