Martin Heidrich

Master's thesis

Aplikace reálných opcí v kombinaci s teorií her

Real option application in combination with the game theory
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na investičné rozhodovanie v koncepcii teórie hier ocenené metodikou reálnych opcií. V úvodnej časti je popísaná problematika teórie hier spolu s rozdelením hier a algoritmami hľadania rovnovážnych stratégií. Druhá časť je venovaná reálnym opciám ako flexibilnému nástroju riadenia a oceňovania investičných zámerov. Je v nej priblížený diskrétny binomický model ocenenia pomocou …more
Abstract:
This thesis focuses on investment decisionmaking in a game theory conception. Game theory problems, together with division of games and algorithms that seeks the equilibrium of strategies are described in the introductory part of this work. The second part is devoted to the real option as a flexible tool of controlling and valuation of investments. The thesis also covers discrete binomial model of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance