Aleš Rovenský

Bakalářská práce

Návrh modelu hodnocení finančního poradce v síťové organizaci

Evaluation Model Design of Financial Advisor in a Network Organization
Anotace:
Cílem práce je navrhnout model hodnocení finančních poradců, kteří pracují v síťové organizaci. Byl hodnocen tým spolupracovníků, které vede začínající finanční manažer. Při řešení tohoto problému byla využita metoda manažerského rozhodování, konkrétně metoda párového porovnání. Jednotliví spolupracovníci byli hodnoceni na základě své výkonnosti a kompetencí v různých kritériích, důležitých pro práci …více
Abstract:
The objective of the thesis is to design an evaluation model of financial advisors, who work in a network organization. A team of co-workers, who are lead by financial manager trainee, was evaluated. A managerial decision making method was used for this problem, in detail it was pair comparison method. Each co-worker was evaluated based on his or her performance and competence in various criteria, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Blanka Bazsová
  • Oponent: Lukáš Kačmařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika v ekonomice