Vladimíra Holečková

Diplomová práce

Analýza snižování zátěže podnikatelských subjektů podnikajících podle živnostenského zákona

Analysis of Decreasing Taxation of Trade Licence Entrepreneurs
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou snižování zátěže podnikatelských subjektů podnikajících podle živnostenského zákona. V úvodu uvádím ve stručnosti historický vývoj podnikání podle této právní normy v České republice. Další části se týkají popisu základních pojmů v oblasti podnikání a vládního usnesení „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“. V dalších …více
Abstract:
In this thesis I am dealing with the issue of burden reduction on business entities which run their business under the Trade Act. In the introduction I am briefly stating the historical development of business under this legal standard in the Czech republic. The other parts of the thesis concern the description of basic terminology in the field of business and government resolution “Simplification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Hana Růčková
  • Oponent: Květoslava Milerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava