Filip Kovár

Bakalářská práce

Exfoliácia grafitu: efekt na veľkosť častíc a kryštalinitu

Graphite exfoliation: particle size and crystallinity effect
Anotace:
Táto práca sa zaoberá grafitom a jeho exfoliáciou, meraním a následným výpočtom kryštalinity a zmeny veľkosti častíc. V teoretickej časti sa nachádzajú informácie o grafite a jeho vlastnostiach a jeho rôznych spôsobov exfoliácie. Taktiež sa práca zaoberá metódami merania veľkosti častíc pomocou laserovej difrakcie, ktorej dopomáhajú pre overenie výsledkov svetelná a elektrónová mikroskopia. V tejto …více
Abstract:
The thesis deals with the measurement and calculation of the graphite and his exofoliation, to crystallinity, and change of the size of the particles. The theoretical part contains information about graphite and its properties and different methods of exfoliation. Also, the work deals with the methods of measurement of the particle size by laser diffraction, which verifies its results through light …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Gražyna Simha Martynková
  • Oponent: Marianna Hundáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv