Petra Basterová

Bakalářská práce

Zhodnocení vývoje dávek státní sociální podpory na vybraných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR

Evaluation of the Development of State Social Support Benefits Provided at Selected Contact Centres of the Czech Labour Office
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zhodnocení vývoje dávek státní sociální podpory na vybraných kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky. Teoretická část je zaměřena na vymezení nepojistných sociálních dávek, sociální politiky a sociálního zabezpečení v České republice a na orgány, které tento systém spravují. Praktická část charakterizuje správní orgán státní sociální podpory, analyzuje dávky …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the evaluation of the development of state social support benefits at selected contact workplaces of the Labour Office of the Czech Republic. The theoretical part is focused on the definition of non-insurance social benefits, social policy, and social security in the Czech Republic and on the authorities that are in charge of administration of the system. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ivana Vaňková
  • Oponent: Eva Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa