Theses 

Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914) – Mgr. Václav GRUBHOFFER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Václav GRUBHOFFER

Disertační práce

Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914)

Illnesses, Death and Funeral Ceremonies in Living Strategies of the Schwarzenbergs (1732-1914)

Anotace: Disertační práce Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732? 1914) se zabývá posledními nemocemi, smrtí, pohřebním rituálem a pohřebišti v životních strategiích představitelů vysoké šlechty v dlouhém časovém období mezi barokní dobou a počátkem 20. století. Jako modelový příklad byl vybrán knížecí rod ze Schwarzenbergu. Úvodní část rozpravy se věnuje dobovému učeneckému diskursu o smrti s důrazem na dějiny medicíny. Lidské umírání podléhalo zhruba od čtyřicátých let 18. století stále více procesu medikalizace, který vyústil v prosazení reforem pohřebnictví do praxe. Ty zcela nově definovaly vztah k umírajícímu a mrtvému tělu a ovlivnily podobu pohřebního rituálu a umístění pohřebiště. Autor předkládané disertace následně konfrontoval svět dobových norem se ?schwarzenberskou zkušeností? se smrtí. Na základě studia pramenů z rodinných archivů schwarzenberské primogenitury a sekundogenitury se pokusil vytvořit obraz o umírání, smrti a pohřbech v prostředí vysoké šlechty a sledovat proměny či stagnace mentality a podoby životního stylu vybrané rodiny prostřednictvím studia jejího přechodového rituálu smrti. Ten se skládal z množství přísně zachovávaných kroků soukromé či veřejné povahy. Zatímco rituál smrtelné postele náležel v občanské době stále více blízkým příbuzným, vystavení těla, zádušní mše a především pohřební průvod se staly příležitostí k demonstraci hodnot urozenosti a vyprávění rodinné historie navenek.

Abstract: The Thesis Illnesses, Death and Funeral Ceremonies in Living Strategies of the Schwarzenbergs (1732?1914) deals with the topics of last illnesses, death, funeral ceremonies and shape of burial places in living strategies of the high aristocracy in a long period of time between the Baroque age and the beginning of the 20th century. The Schwarzenberg family had been chosen as a case study. The initial part of the dissertation focuses on the period intellectual discussion about death and dying with particular stress on the history of medicine. Since the 1740s the human dying had been still more medicalised. The implementation of some funeral reforms from the late 18th century into practice was one of some concrete results of medicalising death. The reforms had a significant impact on changing the attitudes towards dying and dead body and influenced the shape of funeral ceremonies and burial places. Consequently the author of this Ph.D. Thesis compared the period funeral norms with the Schwarzenbergs? experience with death. Having studied written estates of the both family branches, the Thesis tries to reconstruct the shape of dying, death and funerals by the high aristocracy and using the Schwarzenberg transitional ritual of death as an example observes changes or stagnation of collective mentality and life style within the noble society. The last moments by the deathbed in the civil age belonged still more to close relatives, while the display of the body, the requiem mass and mainly the mourning conduct became the opportunity to demonstrate values of the kin and narrate the family history.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 1. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

GRUBHOFFER, Václav. Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914). Č. Bud., 2013. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 08:40, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz