Richard Wenzel

Diplomová práce

Návrh proudového kompresoru pro odsávání vysokopecního plynu

Design of the Current Compressor for the Extraction of Blast Furnace Gas
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem proudového kompresoru. První část je teoretická. Zahrnuje stručný popis výroby železa, dále rozbor teorie proudových kompresorů a stavových změn uskutečňující se v něm. Druhá část se zabývá již samotným konstrukčním návrhem kompresoru, pro odsávání vysokopecního plynu, kde hnacím médiem je přehřátá pára. Výsledkem práce jsou navržené rozměry jednotlivých částí kompresoru …více
Abstract:
The master thesis is dealing with design of the current compressor. The first part is theroretical. It comprises a brief description of iron production, an analysis of current compressor theory and state changes in one. The second part is dealing with the design of the compressor itself, for the extraction od blast furnace gas, where the driving medium is superheated steam. The results of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Zdeněk Šmída

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení