Bc. Tereza Krahulová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující přechody absolventů vysokých škol na trh práce

Factors affecting school to work transitions of university graduates
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání na pracovní trh. Cílem je identifikovat a specifikovat faktory, které tyto přechody ovlivňují. Hlavní výzkumná otázka, na kterou se snaží diplomová práce nalézt odpověď, zní: „Jaké faktory ovlivňují přechod absolventů vysokých škol ze školy na trh práce?“ Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická …více
Abstract:
This thesis deals with deals with the transition of graduates from education to the labor market. The aim is to identify and specify the factors that affecting these transitions. The main research question which diploma thesis is trying to find the answer is: " Which factors affect the transitions of university graduates to the labor market?" The thesis consists of three parts. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií