Denisa Golová

Diplomová práce

Netvarové žárovzdorné materiály

Unshaped refractory materials
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou netvarových hlinitokřemičitých materiálů - žárobetonů. Žárobeton je směs kameniva a pojiva, která samovolně tuhne po zamísení s vodou. Pojivem je hlinitanový, nebo portlandský cement. Jako kamenivo se používají různé druhy žáromateriálu individuálně, nebo ve směsi. První část diplomové práce se věnuje složení, vlastnostem a použitím netvarových žárovzdorných …více
Abstract:
The present thesis deals with the issue of unshaped alumina silicate materials – castables. Castable is a mixture of aggregate and binder, which self-solidified after blending from water. The binder is alumina or Portland cement. As aggregate use different types of refractories individually or in combination. The first part of the thesis deals with the composition, properties and use of unshaped refractory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Miroslava Klárová
  • Oponent: Michaela Topinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika

Práce na příbuzné téma