Theses 

Strategie zvládání touhy po droze – Bc. Jana REČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana REČKOVÁ

Bakalářská práce

Strategie zvládání touhy po droze

Strategies of coping with craving

Anotace: Bakalářská práce se zabývá způsoby jednání jedince v náročných životních situa-cích v aplikaci na praktické zvládání cravingu. Teoretická část nabízí vysvětlení souvisejí-cích pojmů, týkajících se drogové problematiky i analýzu vlivů, z kterých se v člověku rodí touha po droze. Kvalitativní výzkum na téma Strategie zvládání touhy po droze se v praktické části zaměřuje na prostředí terapeutické komunity, kde se v procesu resocializace léčí drogově závislí. Stěžejní částí výzkumu jsou případové studie čtyř toxikomanů, v nichž je prezento-vána jejich osobní historie s přehledem ívývojových determinant, které se podílely na vzni-ku drogové závislosti. Studie jsou koncipovány jako ucelený obraz jejich prožívání, myšle-ní a jednání, poukazují na klíčové události v jejich životě a představují strategie zvládání cravingu i některé komplexní léčebné metody, vedoucí závislého člověka k abstinenci.

Abstract: This bachelor thesis explores the human´s behavior in difficult situations applied to practical dealing with craving. The theoretical part discusses the terms related to the ques-tion of drugs and the analysis of influences that support the rise of a yearning for drugs. The qualitative research on the topic {\clqq}The Strategy of Getting the Yearn for Drugs Under Control`` focuses on the environment of therapeutic community where the drug ad-dicted people are cured with a help of the proces of resocialization. The fundamental part of the research investigates the case studies of four drug users. In each of them their perso-nal history is presented along with a list of developmental determinants that participated in the rise of drug addiction. The case studies are conceived as a whole view of their experi-ences, their thinking and behaviour and they point out the key moments in thein lives. They also present the strategies how to cope with craving and some of the komplex curative methods that lead the drug addicted to the total abstinence.

Klíčová slova: Klíčová slova, potřeba, motiv, touha, craving, strategie, toxikoman, závislost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008
  • Identifikátor: 8343

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2038

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=8343 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

REČKOVÁ, Jana. Strategie zvládání touhy po droze. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:04, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz