Matěj Bohuš

Diplomová práce

Stavebně technologický projekt halového objektu - sportovní hala

Construction project of a hall building - Sports Hall
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby. V této práci je kladen důraz na technologii zdění s variantním řešením obvodového pláště. Obálky budovy jsou dále porovnány z hlediska tepelné techniky, časové a finanční náročnosti. V části zabývající se technologii zdění byly určeny zásady pro zdění z cihlového systému Porotherm a zateplovací systém ETICS. Porovnáním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with elaboration of project documentation for construction. In this diploma thesis, the emphasis is put on bricklaying technology, with variant solution of the perimeter shell. Perimeter shells are further compared in terms of thermal technology and time and financial demands. There were determined principles for brickwork from the Porotherm brick system in the section dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2019
  • Vedoucí: Darja Kubečková
  • Oponent: Vítězslav Slezák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava