Theses 

Strategie personální práce ve vybraném podniku se zaměřením na zaměstnávání osob z volného trhu práce včetně osob zdravotně postižených, mladistvých a věkové skupiny 50 plus – Petra STRNADOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Petra STRNADOVÁ

Bakalářská práce

Strategie personální práce ve vybraném podniku se zaměřením na zaměstnávání osob z volného trhu práce včetně osob zdravotně postižených, mladistvých a věkové skupiny 50 plus

Personnel Strategy in a particular company Specializec in employment of people at free labour market including disabled, teenage a 50+ Groups of potential employees.

Anotace: V současné dynamické době dochází ke změnám na trhu práce. V souvislosti s měnícími se podmínkami pracovního trhu se zvyšuje nezaměstnanost, která přispívá ke vzniku současné třídy deklasovaných, bez kvalifikace a pracovních dovedností, kteří žijí mimo pracovní trh a jsou trvale závislí na systému podpor. Nezaměstnanost samozřejmě působí selektivně a postihuje především tzv. rizikové skupiny lidí, do které patří i osoby mladistvé, zdravotně postižené a věková skupina 50 plus. Problém se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením přetrvává i přes opatření přijímaná na podporu jejich zaměstnávání. I když dosavadní systém sociálního zabezpečení se podílí na zajišťování jejich základních materiálních potřeb, společenská integrace skupiny zdravotně postižených lidí závisí z velké části na širších sociálních, ekonomických a legislativních podmínkách. Zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců maximální výkon, což je u skupiny lidí se zdravotním postižením s ohledem na pokles fyzických aktivit a s tím spojených zdravotních problémů nemožné. Přihlížejí ale i na věk a s ním si spojují řadu dalších faktorů, které by mohly narušit výkon člověka na pracovišti. Ať už je to zdravotní stav, pokles fyzické aktivity, nedostatečná rekvalifikace, nízké sebevědomí, horší adaptabilita na změnu a mnoho dalších, které výrazně ovlivňují příčiny nezaměstnanosti vztahující se k těmto osobám. Na druhou stranu už ale nepřihlížejí k celé řadě výhod, které tato skupina osob přináší. Jsou jimi bez pochyby životní zkušenosti, vyšší sociální inteligence, nadhled při řešení konfliktních situací, věrnost a loajálnost ze strany zaměstnanců. Aktivní programy trhu práce mohou napomoci k tomu, aby nezaměstnaní občané zůstali na trhu práce a nalezli zaměstnání. Tato pomoc může přicházet ve formě rekvalifikace, usnadňování procesu hledání zaměstnání a v širším slova smyslu podporuje růst zaměstnanosti.

Abstract: There are changes on the labour market in these current dynamic times. In the context of the changing conditions of the labour market the unemployment rate rises which contributes to the occurrence of the current class of declassed people, without qualification and work skills who live outside of the market and are permanently depended on the unemployment benefits system. Of course, unemployment operates selectively, affecting especially so called risk groups of people including also adolescents, handicapped people and the age group 50 years plus. The problem with employing handicapped persons continues despite the measures being received for the support of their employment. Even though the current social security system takes part in the provision of their basic material needs, the social integration of the handicapped persons group depends in large part on wider social, economic and legislative conditions. The employers request from their employees a maximal output which is impossible in the handicapped persons group due to the physical activities decline and related health problems. They take into account also age, with which they connect a number of other factors that might interrupt the output of a person at the workplace. Whether it is the health conditions, physical activities decline, insufficient requalification, and low self-consciousness, worst adaptability on change and many others considerably influencing the causes of unemployment related to these persons. On the other hand, they do not take into account a number of advantages brought by this group. Without a doubt, this includes life experiences, higher social intelligence, a broader perspective when solving conflict situation, faithfulness and loyalty from the part of the employees. Labour market active programmes can help so that the unemployed persons remain on the labour market and find a job. This help can come in the form of requalification, facilitating of the process of job searching, supporting the employment rise in a broader sense.

Klíčová slova: Aktivní politika zaměstnanosti, investiční pobídky, povinný podíl, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009
  • Zveřejnit od: 24. 8. 2009
  • Identifikátor: 12859

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Ivan Loukota

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Petra. Strategie personální práce ve vybraném podniku se zaměřením na zaměstnávání osob z volného trhu práce včetně osob zdravotně postižených, mladistvých a věkové skupiny 50 plus. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz