Martina Ševčíková

Bachelor's thesis

Drogy a jejich vliv na děti

Drugs and their effect on children
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat vliv drog a jejich užívání u dětí. Teoretická část je zaměřena na drogovou problematiku, rozdělení drog a vliv drog na děti. Empirická část analyzuje data metodou kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaného dotazníku. Výzkumným šetřením byla zjištěna úroveň informovanosti o drogách a přiblížení problematiky užívání drog u dětí.
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to map the effect of drugs and its use in children. The theoretical part is focused on the drug issue of drug distribution and the effect of drugs on children. The empirical part analyzes the data by the method of qualitative research using a semi-structured questionnaire for children. The research survey was treated at the level of information about drugs and approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Světnická
  • Reader: Mgr. Petra Šimánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing Studies

Theses on a related topic