Tomáš Bejoch

Diplomová práce

Optimalizace procesu separace kalu v automobilovém průmyslu

Optimization of Sludge Separation Process in Automotive Industry
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje běžné i moderní technologie pro čištění odpadní vody a separaci kalu v automobilovém průmyslu. Konkrétně popisuje technologie, které jsou využívané v automobilovém průmyslu se zaměřením na lakovací proces. V teoretické části jsou popsány procesy čiření a flotace, procesy používané při úpravě dílů v lakovnách a speciální procesy, které mohou být v budoucnu využity pro úpravu …více
Abstract:
This diploma thesis describes conventional and modern technologies for waste water treatment and sludge separation in automotive industry. Specifically describes the technologies used in the automotive industry with a focus on the coating process. The theoretical part describes the processes of clarification and flotation, processes used in the treatment of parts in paint shops and special processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Silvie Heviánková
  • Oponent: Martin Vavrečka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava