Joy Jason Ligori

Diplomová práce

Microcomputer Platform for Data and Physical Values Analysis

Microcomputer Platform for Data and Physical Values Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá shromažďováním základních dat z elektrického vozidla (EV) Biro, jejich online streamováním do IoT cloudu za účelem získání živého datového toku z Biro a provádění datových analýz. Teoretická rešerše v kapitole 2 popisuje nalezení správného mikrokontroléru, senzorů, kroky reversního inženýringu pro dolování dat CAN a popisuje také řešení prostředků pro IoT (zejména operační …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the collection of data from the electric vehicle (EV) Biro, then online streaming to the IoT cloud to obtain a live data stream from Biro, and perform data analysis. The theoretical research in Chapter 2 describes finding the right microcontroller, sensors, reverse engineering steps for CAN data mining, and also describes the solution of resources for IoT (especially …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Tomáš Harach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika

Práce na příbuzné téma