Theses 

Komparácia ponuky vín v gastronomických prevádzkách vo vybranej lokalite – Bc. Igor Bejtic

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Igor Bejtic

Bakalářská práce

Komparácia ponuky vín v gastronomických prevádzkách vo vybranej lokalite

Comparison of Wine Cards in Various Gastronomy Facilities in a Selected Area

Abstract: This bachelor thesis is devoted to the Comparison of Wine Cards in Various Gastronomy Facilities in a Selected Area. The main aim is to find out differences between wine prices at different operations within the selected chain of restaurants. The thesis is divided into the two parts. The first part is theoretical, which deals with theoretical basis of the subject. It is divided into the two subchapters. The first one consists of detailed explanations of items and words, which are based on the topic and are used in the thesis. This subchapter provides clear and accessible explanation of items for better orientation in the thesis also helpful for readers who do not focus on the issue. The second subchapter is already dealing with the analysis of the wine list and its characteristics, principles for compiling the wine list and it also includes mistakes that may be encountered in routine practice. The second chapter is made up of analytical and design subchapters. The analytical subchapter consists of conducting the savings by structured interviews which are selected of restaurant chain and restaurant facilities which are part of it. This saving is focused on different ways how to supply wine to the restaurant, calculation of mark-up on wines in restaurants, different methods of pricing wines, the change in wine prices during the year and the additional service offers. Interview results are reported in the table of the relevant verbal evaluation. The last subchapter of thesis offers solution for uncovered issues.

Abstract: Táto bakalárska práca je venovaná Komparácií vín v gastronomických prevádzkach vo vybranej lokalite a jej cieľom je zistiť skutočnosť, odlišnosti cien vína v jednotlivých prevádzkach v rámci vybraného reštauračného reťazca. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je teoretická, ktorá sa zaoberá teoretickým základom danej témy. Delí sa na dve podkapitoly. Prvá sa zaoberá podrobnému vysvetľovaniu pojmov, slov, ktoré vychádzajú z témy a sú použité v práci. Táto podkapitola ponúka zrozumiteľné a prístupne vysvetlenie pojmov pre lepšiu orientáciu sa v práci aj pre čitateľov, ktorý sa nezameriavajú na danú problematiku. Druhá podkapitola sa už zaoberá analýzou vínneho lístku a jeho charakteristikou, správnymi zásadami zostavovanie vínnych lístkov ako aj s chybami, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnej praxi. Druhá časť je tvorená z analytickej a návrhovej podkapitoly. V analytickej podkapitole je realizované šetrenie formou štruktúrovaných rozhovorov, vybraného reštauračného reťazca a následne reštauračných zariadení, ktoré sú jeho súčasťou. Šetrenie je zamerané na spôsoby zaobstarania vín do reštaurácie, kalkulačnú prirážku na víno v reštauráciách, spôsob tvorby ceny na víno, zmenu cien vína počas roka a ponuku služieb na viac. Výsledky rozhovorov sú zaznamenané v tabuľke s príslušným slovným hodnotením. V poslednej podkapitole práce sú ponúkane riešenia odhalených problémov.

Klíčová slova: víno, vínny lístok, somelier, korkovné, reštauračné zariadenie, reštauračný reťazec, kalkulačná prirážka¨ wine, wine card, sommelier, restaurant, restaurant chain, costing surcharge

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz