Bc. Magdalena Faukalová

Diplomová práce

Návraty dospělých do magisterského studia v prezenční formě

Return of adults to master's degree studies in full-time form
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá návratem dospělých lidí do magisterského prezenčního studia po přerušení vzdělávací dráhy mezi bakalářským a magisterským stupněm vzdělání. Cílem této práce je popsat jev návratu dospělých lidí do formálního vzdělávání, zjistit motivaci k opuštění studia a k následnému návratu do studia. Stěžejním cílem práce je zjistit jak se změnil přístup studentů ke studiu …více
Abstract:
The master thesis deals with the return of adults to master's full-time study after interruption of the educational path between bachelor's and master's level of education. The aim of this paper is to describe the phenomenon of the return of adults to formal education, to find motivation to leave the study and to return to study. The main objective of the thesis is to find out how students' attitude …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta