Zuzana ŠEDRLOVÁ

Bakalářská práce

Hledání důkazů o interakci KATANIN 1 proteinu s vybranými mitogen-aktivovanými protein kinasami

The searching for the evidences of interaction between KATANIN 1 protein and selected mitogen-activated protein kinases
Anotace:
Mitogen aktivované protein kinasy jsou součástí signalizačních drah u rostlin. MAP kinasy fungují v kaskádách. V rámci kaskády přenáší a zesilují signál prostřednictvím fosforylace jednotlivých kinas, které se kaskády účastní. MAPK kaskády se účastní odpovědi na abiotický stres (regulace odpovědi na chlad, sucho, zasolení a oxidační stres) i na biotický stres (součást buněčné imunitní odpovědi). MAPKs …více
Abstract:
Mitogen activated protein kinases are components of signaling pathways in plants. MAP kinases work in cascades. The signa lis transferred and amplified through fosforylation of kinases involved in cascade. MAP kinases are involved in response to abiotic stress (reagulation of response for cold, salinity, drouhg and oxidative stress) and also in response to biotic stress (part of plant immunity). MAPKs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivan Luptovčiak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEDRLOVÁ, Zuzana. Hledání důkazů o interakci KATANIN 1 proteinu s vybranými mitogen-aktivovanými protein kinasami. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta