Theses 

Postavení člověka v soukromém právu a ochrana jeho osobnosti – Bc. Dušan Dostrašil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

Bc. Dušan Dostrašil

Bakalářská práce

Postavení člověka v soukromém právu a ochrana jeho osobnosti

The Status of Individuals in the Private Law and Protection of Their Personality

Anotace: Práce se zabývá člověkem, jakožto nejdůležitějším institutem českého právního řádu. V této práci je nejdříve nastíněn historický vývoj právního postavení člověka a následně je člověk řešen dle soudobé účinné právní úpravy. Právní postavení člověka je také porovnáváno s dříve účinnými právními předpisy. Práce se zabývá především ochranou člověka, včetně ochrany jeho osobnosti a ochrany lidských práv. Také je řešena otázka ochrany člověka ještě před samotným narozením, tj. od početí dítěte až po okamžik vypuzení dítěte matkou. Též je popsána ochrana člověka po smrti. V poslední řadě je nastíněna problematika spojená s recentní úpravou podoby a se soukromím člověka, ve které jsou rozebrány některé instituty z hlediska praktického.

Abstract: The bachelor thesis is concerned with a person as the most important institute of the legal order of the Czech Republic. Firstly, there will be mentioned a historical development of the legal status of a person and then the person will be described in accordance with the contemporary effective legal regulation. The legal status of a person is also compared to the previously existing legislation. The main topic of the thesis is the person´s protection, including the protection of their personality and the protection of human rights. Next, the emphasis is put on the protection of persons before birth which means from conception to birth. There is also introduced the protection of person after death. Finally, the thesis is dealing with the problematics of recent modification of the form and with the person´s privacy and it analyses some institutes in practical terms.

Klíčová slova: Člověk, ochrana osobnosti, právní způsobilost, soukromí, lidská práva Person, protection of personality, legal capacity, privacy, human rights

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:15, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz