Jakub Horáček

Diplomová práce

Simulace okružní křižovatky v software Witness

Roundabout Simulation by Using Software Witness
Anotace:
Obsahem práce je tvorba simulačního modelu okružní křižovatky v simulačním software Witness. V diplomové práci je proveden dopravní průzkum na konkrétní okružní křižovatce a jeho výsledky jsou použity při tvorbě simulačního modelu. V diplomové práci je popsána tvorba simulačního modelu v software Witness a validace tohoto vytvořeného modelu. Cílem práce je provést na sestaveném modelu okružní křižovatky …více
Abstract:
The thesis is to create a simulation model roundabouts in Witness simulation software. The thesis is carried out traffic surveys on specific circular intersection and its results are used to build a simulation model. The thesis describes the creation of simulation model in software, Witness and validation of the model created. The aim of thesis is done on a model drawn up by the roundabout in experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Dušan Teichmann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava