Bc. Tobiáš Štěpánek

Diplomová práce

Rozvoj nadaných žáků ve výuce základů společenských věd

Develompent of the gifted students in teaching Civics
Anotace:
Práce se zabývá pojetím a charakteristikou společenskovědního talentu, talentu na jednotlivé společenskovědní disciplíny a nadáním obecně. Následně se věnuje současnému legislativnímu rámci rozvoje nadaných žáků, základním principům vzdělávání nadaných žáků a analýze rozvojových úloh v učebnicích základů společenských věd.
Abstract:
The thesis deals with the concept and characteristics of civics talent, talent for individual social sciences and humanities and giftedness in general. Subsequently, it deals with the current legislative framework for the development of gifted students, the basic principles of education of gifted students and the analysis of development exercises in the high school civics textbooks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta