Michaela Bendová

Disertační práce

Optimalizace skladby surovin pro výrobu kompostů s využitím kuchyňských odpadů.

Optimization of Raw Materials Composition for Production of Composts Using Kitchen Waste.
Anotace:
Disertační práce pojednává o optimalizaci skladby surovin pro výrobu kompostů s využitím kuchyňských odpadů. Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za přístupu vzduchu, při vhodné vlhkosti a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kvalitní přírodní hnojivo, tzv. kompost. Kompostování je jednou z cest, jak snížit celkovou produkci odpadu, podíl biologicky rozložitelného …více
Abstract:
The Ph.D. thesis deals with the optimization of the composition of raw materials for the production of composts using kitchen waste. Composting is the biological method of using biowaste, transforming bio-waste into natural fertilizer of good quality, so-called compost, under the air, with appropriate moisture and microorganisms. Composting is one of the ways to reduce total waste production, the share …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2018
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Dagmar Juchelková, Barbara Tora, Vítězslav Zamarský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu