Martin Kuděla

Bakalářská práce

Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou

Conceptual Design of the Cogeneration Unit with Microturbine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem kogenerační jednotky se spalovací turbínou o výkonu 150 kW. Popisuje, vysvětluje a porovnává kogeneraci, druhy pohonu kogeneračních jednotek. Podrobněji popisuje mikroturbíny a jejich použití. Zahrnuje výpočet účinností jednotky v různých modifikacích a návrh výměníku spaliny – voda. V závěru jsou zhodnoceny výsledky a porovnání s jiným typem pohonu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the conceptual design of a cogeneration unit with a 150 kW turbine. It describes, explains and compares cogeneration, types of cogeneration units. More specifically, it describes microturbines and their uses. It includes the calculation of unit efficiency in various modifications and the design of the flue gas-water exchanger. In conclusion, the results and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Václav Pospíšilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava