Pavol Barka

Diplomová práce

Využitie technológie 3D tlače pri fotogrametrickej dokumentácií objektov

Utilization of 3D Printing Technology for Photogrammetric Documentation of Objects
Anotace:
Diplomová práca popisuje proces výberu, tvorby a tlače 3D modelov. V úvodnej teoretickej časti práce je popísaná teória fotogrametrie a jej rozdelenia, laserového skenovania a digitálnej priesekovej fotogrametrie. V ďalšej časti je popísané prístrojové a programové vybavenie. Praktická časť obsahuje výber objektov pre meranie, prípravu merania, meranie objektov, spracovanie nameraných dát a tvorba …více
Abstract:
The diploma thesis describes the process of selection, creation and printing of 3D models. The introductory theoretical part of the thesis describes the theory of photogrammetry and its distribution, laser scanning and digital cross-sectional photogrammetry. The next section describes the hardware and software. The practical part contains the selection of objects for measurement, measurement preparation …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Roman Kapica
  • Oponent: Markéta Smelíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava