Theses 

Costs and benefits of reducing financing costs through corporate social responsibility – Richard Bandžak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Richard Bandžak

Diplomová práce

Costs and benefits of reducing financing costs through corporate social responsibility

Výhody a nevýhody snižování nákladů na financování skrze společenskou odpovědnost

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi společenskou odpovědností firem (CSR) a finančním výkonem (FP) na vzorku 51 bank v Eurozóně mezi lety 2008 a 2014. Výzkum je založen na regresi panelových dat analyzující finanční data z databáze Bankscope a data o společenském výkonu z databáze CSRHub. Výnosnost aktiv a poměr nesplácených úvěrů reprezentují měřítko finančního výkonu a jsou závislými proměnnými. Výsledky tohoto modelu prokázaly pozitivní a statisticky významný vztah mezi CSR a FP. Je argumentováno, že i přes statistickou významnost, výsledky nutně nepřináší velkou informační hodnotu. To je zapříčiněno metodologickými omezeními, ať už teoretickými, či kupříkladu potenciálně neobjektivními daty na CSR. Největší teoretický problém, se kterým se diplomová práce potýká, je potřeba přehodnocení motivace bank k angažování v CSR aktivitách. Banky zapojené v CSR aktivitách z pouze strategických důvodů by měly být analyzovány zvlášť na firemní úrovni, neboť mohou ovlivnit empirický výzkum. Dalším významným aspektem této práce je argument, že banky těží ze CSR zejména skrze diferenciaci produktu. To bohužel nebylo možné empiricky zkoumat, lze ale předpokládat, že diferenciace produktu, například díky zlepšení reputace, může hrát významnou roli ve zvyšování zisků bank.

Abstract: The dissertation thesis investigates the relationship between corporate social responsibility (CSR) and financial performance (FP) on the sample of 51 Eurozone banks over the period from 2008 to 2014. The investigation is based on a panel data regression analysing the financial data from Bankscope and the social performance data from CSRHub. Return on assets and the ratio of non-performing loans to total loans represent the measures of financial performance and are used as dependent variables. The results of this model have shown a positive and statistically significant CSR-FP relationship. It is argued that even though the results show statistical significance, they do not necessarily include such a strong informational value. This is caused by methodological limitations, such as potentially biased data on CSR, as well as by the theoretical ones. The main theoretical concern, detected in the dissertation thesis, is a need for redefinition of the banks' driving motives of engaging in CSR activities. Banks engaging in CSR activities for merely strategic reasons should be analysed separately on a firm-level as they may otherwise bias the empirical results. Another important aspect of the work was an argument that banks benefit from CSR mainly through the product differentiation. This could not have been tested empirically, but it is assumed that the product differentiation, for example through reputation enhancement, may play a significant role in boosting bank's profits.

Klíčová slova: výnosnost aktiv, diferenciace produktu, nesplácené úvěry, finanční výkon, Eurozóna, společenská odpovědnost firem, bankovní sektor, dluhová krize

Keywords: sovereign debt crisis, return on assets, product differentiation, non-performing loans, financial performance, banking industry, corporate social responsibility, Eurozone

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Junie Tong Clark

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48802


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz